Oefen het omzetten van bijvoeglijke naamwoorden in bijwoorden

Oefen het omzetten van bijvoeglijke naamwoorden in bijwoorden

Veel bijwoorden worden gevormd door toe te voegen -ly naar een bijvoeglijk naamwoord. Het bijwoord zachtkomt bijvoorbeeld van het bijvoeglijk naamwoord zacht. (Merk echter op dat niet alle bijwoorden eindigen op -ly. Heel, heel, altijd, bijna en vaak zijn enkele veel voorkomende bijwoorden die niet uit bijvoeglijke naamwoorden worden gevormd.)

Instructions

Voltooi in elke onderstaande reeks de tweede zin met een bijwoordelijke vorm van het cursieve bijvoeglijk naamwoord in de eerste zin.

Voorbeeld:

 • origineel: Gus is meestal een voorzichtig bestuurder.
 • Bijwoordelijke vorm: Hij rijdt altijd voorzichtig wanneer kinderen in de auto zitten.

Wanneer u klaar bent, vergelijk dan uw antwoorden met die hieronder.

Oefen Oefeningen

 1. We leven op een stil straat in de voorsteden. Zelfs de honden blaffen _____.
 2. Dit is een gevaarlijk weg. We rijden _____ dicht bij de schouder.
 3. Mijn vriend Alice is een beleefd jonge vrouw. Ze vroeg _____ of ze mijn vriendje kon lenen.
 4. De clown maakte een diep indruk op mijn dochter. Zijn trieste glimlach raakte haar _____.
 5. Mijn excuses voor mijn dwaas gedrag. Gisteren speelde ik _____ in de klas.
 6. Ferdinand's verontschuldiging klonk oprecht. Hij zei dat het hem speet dat hij met je tractor over je motorfiets had gereden.
 7. Ik bestelde een met de hand transmissie. Worden de ramen bediend _____?
 8. Shyla maakte een genereus bijdrage aan het Leger des Heils. Ze geeft elk jaar _____.
 9. Vanmorgen had Gus een onopzettelijk ontmoeting met een ijscowagen. Hij reed met zijn pick-up in het busje.
 10. Marvin is een bevallig infielder. Hij beweegt _____.
 11. Dit is een gemakkelijk opdracht. Ik verwacht te slagen _____.
 12. Merdine is een dapper vrouw. Ze _____ daagde de directeur en het schoolbestuur uit.
 13. Er was een snel verandering in het weer. De temperatuur daalde _____.
 14. Ik heb last van die van mijn broer vreemd gedrag. Gisteren hoorde ik hem _____ tegen onze kat praten.
 15. Mijn vader is een voorzichtig man. Wanneer iedereen overstuur is, spreekt hij zacht en handelt _____.

Oefening Antwoorden

 1. We leven op eenstil straat in de voorsteden. Zelfs de honden blaffenzachtjes.
 2. Dit is eengevaarlijk weg. We rijdengevaarlijk dicht bij de schouder.
 3. Mijn vriend Alice is eenbeleefd jonge vrouw. Zij vroegbeleefd als ze mijn vriend kon lenen.
 4. De clown maakte eendiep indruk op mijn dochter. Zijn trieste glimlach raakte haardiep.
 5. Mijn excuses voor mijndwaas gedrag. Gisteren heb ik gehandelddwaas in de klas.
 6. Ferdinand's verontschuldiging klonkoprecht. Hij zei dat hij het wasvriendelijke groet sorry voor het rijden over je motorfiets met zijn tractor.
 7. Ik bestelde eenmet de hand transmissie. Worden de ramen bediend?handmatig?
 8. Shyla maakte eengenereus bijdrage aan het Leger des Heils. Zij geeftroyaal elk jaar.
 9. Vanmorgen had Gus eenonopzettelijk ontmoeting met een ijscowagen. Hijper ongeluk reed met zijn pick-up in het busje.
 10. Marvin is eenbevallig infielder. Hij beweegtsierlijk bij het maken van een dubbelspel.
 11. Dit is eengemakkelijk opdracht. Ik verwacht te slagengemakkelijk.
 12. Merdine is eendapper vrouw. Zijdapper daagde de directeur en het schoolbestuur uit.
 13. Er was eensnel verandering in het weer. De temperatuur daaldesnel.
 14. Ik heb last van die van mijn broervreemd gedrag. Gisteren hoorde ik hem pratenvreemd aan onze kat.
 15. Mijn vader is eenvoorzichtig man. Wanneer iedereen overstuur is, spreekt hij zachtjes en handelt hijomzichtig.